หลักสูตร Foundation for IELTS สำหรับผู้เริ่มต้น

การเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อจะสามารถนำไปใช้จริงทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เชิงวิชาการในห้องเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ตั้งเป้าไว้ การสอบวัดระดับภาษาโดยใช้คะแนน IELTS เป็นประตูบานแรกสำหรับผู้ที่รักในความก้าวหน้าทางการศึกษาทุกคน

สถาบัน New Cambridge มีหลักสูตร Foundation for IELTS ซึ่งเป็นหลักสูตร IELTS สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นปรับพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ทบทวนหลักไวยากรณ์พื้นฐาน และ คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ โดยคลาส Foundation for IELTS เป็นคลาสขนาดเล็ก มีจำนวนผู้เรียนประมาณ 7 – 14 คน เปิดการสอนทุกวัน

สำหรับแนวทางการเรียนการสอน ของ สถาบัน New Cambridge สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะมากกว่า 10 ปี ให้ความใส่ใจกับปัญหาการพัฒนาภาษาของผู้เรียนเป็นอย่างมาก


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.