ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

img-map-nz-visa
img-national-nz-visa

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของ WorldED มีบริการช่วยรับทำวีซ่าและขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบเอกสารขอวีซ่าซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์(ในบางกรณี) และดำเนินการด้วยความรอบครอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่านิวซีแลนด์ ของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์อีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา

สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรทำงานและเรียน หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (Student Visa) วีซ่านักเรียนอนุญาตให้นักเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาเรียน และไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเรียนภาคฤดูร้อนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)

 1. หนังสือเดินทาง(Passport): ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหู และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็น
 4. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็น
 5. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter): ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 6. Bank Statement
 7. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์: ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
 8. แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์ (INZ 1012) (http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/1939D919-202D-4388-83C3-C934016C3BB9/0/INZ1012.pdf)
 9. แบบฟอร์มใบรับรองสถานภาพทางการเงิน Financial Undertaking for a Student (INZ1014)(http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/51B5DC1B-622B-4799-A91E-A3C23AB1CFE2/0/INZ1014March2012.pdf)
  หากระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 36 สัปดาห์ ต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน
  หากระยะเวลาเรียนมากกว่า 36 สัปดาห์ ต้องมีอย่างน้อย 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
 11. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 12. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 13. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ใบตรวจสุขภาพ (INZ1096) และแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) (กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน) ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
 14. รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯมีดังต่อไปนี้

  กรุงเทพฯ

  • โกลโบลด็อกเตอร์คลินิก (Global Doctor)
   โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ คราวน์ พลาซ่า ชั้น G ช๊อป 4
   เลขที่ 981 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
   โทร: (+662) 236 8444 แฟกซ์: (+662) 236 8445
   เว็บไซด์: http://www.globaldoctorclinic.com
  • โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital)
   9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
   โทร: (+662) 686-2700 แฟกซ์: (+662) 632-0577-79
   เว็บไซด์: http://www.BNHhospital.com
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
   33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร: (+66) 2667 1000 แฟกซ์: (+66) 2667 2525
   เว็บไซด์: http://www.bumrungrad.com
  • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 133 สุขุมวิท 49,
   แขวงคลองตันเหนือ,
   เขตวัฒนา,
   กทม. 10110 โทร: (+66) 2711-8000 แฟกซ์: (+66) 2391-1290
   เว็บไซด์: http://www.samitivejhospitals.com/Sukhumvit/th

  เชียงใหม่

  • สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Special Medical Service Centre)
   ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
   โทร : (+66) 5394 6700 แฟกซ์ : (+66) 5394 6511
   เว็บไซด์ : http://sriphat.med.cmu.ac.th/container/

  ขอนแก่น

  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์
   123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
   โทร : (+66) 43 348 393 แฟกซ์ : (+66) 43 348 393
   เว็บไซด์ : http://hospital.md.kku.ac.th
  • โรงพยาบาลขอนแก่นราม
   193 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทร : (+66) 4333-3800 แฟกซ์ : (+66) 4333-3899
   เว็บไซด์ : http://www.khonkaenram.com
 15. กรณีมีผู้สนับสนุน หรือ ผู้ค้ำประกัน
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ

เงื่อนไขเบื้องต้นของ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study) แต่มีข้อยกเว้นในบางหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเรียนแบบ Part time ได้
 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
 • หากต้องการทำงานจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ และขอเปลี่ยนเงื่อนไขของวีซ่าก่อน ซึ่งสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

วิธีการยื่นใบสมัคร

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็ปไซต์ : https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ

เวลาทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น. การพิจารณาใบสมัครvisa นิวซีแลนด์

ระยะเวลาพิจารณา

ตรวจสอบจากได้จากเว็ปไซต์ของTTS หรือที่ (https://www.ttsnzvisa.com)
เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ (http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/)

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า

โดย การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) เป็นเงินสด แบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “TT Aviation Co. ltd.” เท่านั้นหรือโอนเข้าบัญชี

Bank Name : Kasikorn Bank
Account Type : Saving
Account Name : TT Aviation Co. ltd.
Account Number : 7892 274 392
Branch : Silom

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (Visa Fee $225) 7,100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,120 บาท (โดยประมาณ)

ศูนย์ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย บริษัท New Zealand Visa Application Centre
Office : BANGKOK
Website : http://www.ttsnzvisa.com
Email : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Postal Address : New Zealand Visa Application Centre
140/41 (19D) ITF Tower 19th Floor Silom Road,
Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
โทร (662) 236 7138
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30 - 16.00

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

 1. ตัวอย่างรูปถ่าย: 35 x 45 มม. จำนวน 1 ใบถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่
  • พื้นหลังควรเป็นสีขาว
  • รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง
  • กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
  • รูปถ่ายต้องมีขนาด 3.5ซ.ม.x4.5ซ.ม.(กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)
  • รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนา ของชาตินั้นๆ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่านในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม