ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

image001
image002

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าอเมริกาประเภทอื่น ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าขอวีซ่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบรวมเอกสารในการขอวีซ่า ซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์วีซ่า และดำเนินการขอวีซ่าด้วยความรอบคอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าอเมริกาอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีแก่นักเรียนและผู้ปกครองของเรา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ประเภท F-1)

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง(Passport) : ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือหนังสือเดินทางมีวีซ่าสหรัฐฯ
 2. แบบฟอร์ม I-20 : เป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (DS-160) : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่ https://ceac.state.gov/genniv/)
 4. รูปถ่าย 2 ใบ : ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหูและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 6. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter) : ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 8. ผลคะแนน TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ฯลฯ (ถ้ามี)
 9. เอกสารหรือหลักฐานการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ถ้ามี)
 10. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book bank ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์ : ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์:เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียน

 1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee) 5,280 บาท
 2. ค่า Service Fee $200

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

 1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐ
 2. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า Online (DS-160) สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภทชั่วคราว เช่น วีซ่านักเรียน (F-1)
  • กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครองและสปอนเซอร์
  • กรอกแบบฟอร์มวีซ่า Online (DS-160) ที่ https://ceac.state.gov/genniv/ และ Upload รูป (Jpeg file) หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบ Confirmation เพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า
 3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee) 5,280 บาท สำหรับค่าบริการในการออกวีซ่า สามารถชำระเงินได้ 1 วิธี
  • ใช้เงินสดชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องตรงตามชื่อใน Passport เท่านั้น
  • ระบุที่อยู่และเบอร์โทรของผู้สมัครขอวีซ่า
 4. ชำระค่า Sevisfee $200 สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภทชั่วคราว เช่น วีซ่านักเรียน (F-1)
  • โดยใช้บัตรเครดิต ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
  • กรอกรหัส Sevis No. ซึ่งระบุอยู่ใน I-20 และกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบConfirmation เพื่อใช้แทนใบเสร็จและเป็นเอกสารอ้างอิงว่าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว(ใบเสร็จฉบับจริงจะถูกส่งไปรษณีย์มาที่บ้านประมาณ1-2 เดือน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
 5. จองวันนัดสัมภาษณ์ จะสามารถทำการจองได้หลังจากการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าหนึ่งวัน ทำการจองวันและเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านหน้าเวบ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand
 6. ไปสัมภาษณ์วีซ่าตามวันและเวลาที่ได้นัดคิววีซ่าไว้
  • สถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุล(ติดกับโรงแรมอนันตรา สยามกรุงเทพฯหรือ อยู่ตรงข้ามอาคารสินธร) เลขที่ 95 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02-205-4000 โทรสาร: 02-254-1171, 02-205-4103 เฉพาะผู้ขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐฯ

 1. I-20 คือเป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ประเภทF-1)โดยมีข้อมูลของนักเรียนชื่อและที่อยู่ของสถาบันการศึกษา ชื่อและระยะเวลาหลักสูตร วันเริ่มเรียนและวันจบหลักสูตร ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จนถึงเงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในแบบฟอร์ม I-20จะมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน พร้อมวันที่ที่ออกเอกสาร และนักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อของตนเองพร้อมลงวันที่ก่อนนำเอกสารนี้ไปยื่นขอวีซ่านักเรียน
 2. SEVIS (Student Exchange and Visitor Information System)คือหมายเลขประจำตัวกำกับพร้อม Barcode ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตามผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เมื่อสถาบันการศึกษาทำการตอบรับนักเรียนแล้ว ทางสถาบันจะต้องออกแบบฟอร์ม I-20 ผ่านระบบ SEVIS นักศึกษาจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเปิดเรียนซึ่งชำระค่าSevis Fee เพียงครั้งเดียว และจะต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 3. สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลฯ ได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html และ http://chiangmai.usconsulate.gov/visas.html

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าBTS ลงสถานีเพลินจิต

US-embassy-worlded-min