ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

image004
image005

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานพร้อมเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าแคนาดาประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าขอวีซ่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบรวมเอกสารในการขอวีซ่า ซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์วีซ่า(ในบางกรณี) และดำเนินการขอวีซ่าด้วยความรอบคอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าแคนาดาของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าแคนาดาอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีแก่นักเรียนและผู้ปกครองของเรา

สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดา เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (Student Visa) ในกรณีของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ เป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ6 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (TouristVisa)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) : ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. จดหมายตอบรับจางทางสถาบันการศึกษา (Letter of Acceptance: LOA)
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (IMM1294E) : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น(กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1294E.PDF)
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Online(IMM5645E) : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษา และการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF)
 5. รูปถ่าย 4 ใบ : ขนาด3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหูและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 6. ใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : เพื่อยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 8. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 9. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter) : ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book Bank: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆ ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์: ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงิน (Bank Guarantee): ระบุชื่อผู้สมัครอวีซ่า และชื่อผู้เป็นสปอนเซอร์
 4. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 5. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน(Cover Letter): เพื่อแสดงความยินยอมและความประสงค์ที่ผู้เป็นสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมลายเซ็น (ทาง WorldED จะช่วยเขียนให้)
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียน

 1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee) 4,000 บาท
 2. Cashier’sChequeสั่งจ่าย “Embassy of Canada” (ค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค 20 บาท)

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

 1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Online (IMM1294E) & (IMM5645E) : สำหรับผู้ขอวีซ่าวีซ่านักเรียน
  • กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น ประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้นรวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครองและข้อมูลพี่น้องซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.cic.gc.ca
  • หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบConfirmation เพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่สถานทูตแคนาดาเจ้าหน้าที่สถานทูตจะใช้ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มวีซ่าOnline(IMM1294E)&(IMM5645E)ในการดำเนินการพิจารณาให้วีซ่า
  • เพื่อง่ายแก่พิจารณาการให้วีซ่านักเรียนจะต้องตอบคำถามในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลทำให้ดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้
 3. นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานทูตแคนาดา ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน
  • ที่ตั้งของ สถานทูตแคนาดา อยู่ชั้น 15 อาคารอับดุลราหิม 990 ถนนพระราม4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • สามารถยื่นเอกสารขอวีซ่า ได้ตั้งแต่เวลา7.30 – 10.00 น. (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
  • เบอร์โทร.0-2636-0540-9, โทรสาร 02-2636-0566
 4. หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดระบุวันที่ให้มาฟังผลวีซ่าประมาณ7วัน นับจากวันที่ยื่น และรับเอกสารคืนทั้งหมดจะเหลือเฉพาะหนังสือเดินทาง(Passport)เท่านั้นที่สถานทูตจะเก็บไว้ประทับหน้าวีซ่า
  เจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดาจะใช้ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7วันและอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา หรือ ขอเอกสารด้านการเงินเพิ่มเติม หรือนัดมาสัมภาษณ์ภายหลังที่สถานทูต และอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี
 5. หลังจากที่วีซ่าได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพ (medical form) พร้อมข้อมูลของแพทย์ที่สถานทูตรับรองซึ่งนักเรียนควรตรวจสุขภาพทันทีหลังจากรู้ผลวีซ่าแล้ว

  รายชื่อแพทย์ที่สถานทูตแคนาดารับรอง

  1. นายแพทย์ปีเตอร์ จี.โคเมอร์ บางกอกเนอสซึ่งโฮม ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-233-2610
  2. นายแพทย์ฟิลิปป์ ซี พลางกูร พี.เอส.อี. คลินิก 3 / 4 ถนนนเรศ กรุงเทพ ฯ โทร.02-236-1389, 02-236-1489
  3. นายแพทย์ กัลวา ซิงห์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ฯ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โทร. 02-318-0066
  4. นายแพทย์จรัส และแพทย์หญิงวรรณจันทร์พิมพ์พิไล คลีนิควรรณจันทร์-จรัส 82/1 ถนนชัยภูมิ ตรงข้ามตลาดสมเพชรเชียงใหม่ โทร. (053) 252-500
  • ค่าใช้จ่ายในการควรตรวจสุขภาพประมาณ 3,000 – 4,000 บาท
  • ผลการตรวจสุขภาพจะถูกส่งไปที่ประเทศสิงค์โปร เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดและรับรอง และผลจะถูกส่งกลับมาที่สถานทูตแคนาดาที่ประเทศไทย
  • ในกรณีเร่งด่วน ควรแจ้งแพทย์ให้ส่งผลการตรวจแบบเร่งด่วนผ่านทางบริษัทส่งพัสดุ เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย ค่าส่งเอกสารด่วนประมาณ1,000บาทโดยนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 6. ในการรับหนังสือเดินทางคืนเจ้าหน้าที่สถาทูตจะโทรศพท์แจ้งให้นักเรียนให้มารับเอาหนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซ่าแล้วพร้อมทั้งจะออกจดหมายสำหรับนักศึกษาเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ Immigration ที่สนามบินตอนเข้าประเทศแคนาดา
  • นักเรียนสามารถไปรับหนังสือเดินทาง (Passport)ได้ที่สถานทูตตั้งแต่เวลา 13.30– 15.45น. (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

 1. ตัวอย่างรูปถ่าย : ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว หรือ 35 x 45 มม. จำนวน 2 ใบและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่

  image006

  • เป็นรูปถ่าย สี หรือขาวดำ ก็ได้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีขาว
  • มีขนาดของรูป และหน้าตามตัวอย่าง พร้อมเห็นส่วนบนของหัวไหล่
  • ไม่แสดงอารมณ์บนสีหน้า หากสวมแว่น ต้องไม่บดบังดวงตา
  • ถ้าสวมผ้าคลุมตามหลักศาสนา ต้องเผยให้เห็นใบหน้าชัดเจน
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
  • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา,The Embassy of Canada หรือ Canadian Embassy

Telephone/ Facsimile Numbers:

 • Mission Tel.: (66-2) 636-0540
 • Immigration Tel.: (66-2) 636-0540
 • Mission Fax: (66-2) 636-0565
 • Immigration Fax: (66-2) 636-0567
 • Office Hours: Monday-Thursday: 07:30 – 16:15, Friday: 07:30 – 13:00
 • Our Offices in Thailand: Embassy of Canada15th Floor, Abdulrahim Place990 Rama IV RoadBangrak, Bangkok 10500
 • Telephone: +66 (0) 2636-0540fax: +66 (0) 2636-0566e-mail: bngkk@international.gc.ca

Case Specific Enquiry: https://dmp-portal.cic.gc.ca/cicemail/intro-eng.aspx?mission=bangkok
General Enquiry: Bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
Administration: bngkk-ag@international.gc.ca
Commercial: bngkk-td@international.gc.ca
Consular: bngkk-cs@international.gc.ca
Development: bngkk-da@international.gc.ca
General: bngkk@international.gc.ca
Passports/Citizenship: bngkk-passport@international.gc.ca
Political and Public Affairs: bngkk-gr@international.gc.ca
Immigration (visas): bangkok-im-enquiry@international.gc.ca

ข้อมูลอ้างอิง

 1. สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
  www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/
 2. การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย (CEC – Canadian Education Centre)
  www.studycanada.ca/thailand
 3. Canadian Information Centre for International Credentials
  www.cicic.ca

image007