ข้อมูลวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร

uk001
uk002

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าอังกฤษประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยรับทำวีซ่าและขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบเอกสารขอวีซ่าซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์(ในบางกรณี) และดำเนินการด้วยความรอบครอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าอังกฤษ ของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าประเทศอังกฤษอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนระยะสั้น (Short-Term Student Visa) ซึ่งมีด้วยกัน 2 กรณี ได้แก่ ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และระยะเวลามากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 11 เดือน ในกรณีของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญาโท และ ปริญญาเอก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนแบบทั่วไป (Student Tier4)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)

***เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง(Passport): ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. จดหมายขอวีซ่าจากทางสถาบันการศึกษา (CAS Statement)
 3. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ: ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Online (VAF9): กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm)
 5. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ผ่านระบบออนไลน์
 6. นัดหมายวันและเวลายื่นวีซ่า: ผ่านระบบออนไลน
 7. รูปถ่าย1ใบ: ขนาด3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหู และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 8. ผลตรวจวัณโรค (TB): สำหรับผู้ขอวีซ่าเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน สามารถตรวจวัณโรคได้ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 9. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 10. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 11. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter): ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 12. ผลภาษาอังกฤษ : เช่น IELTS
 13. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน : สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
 14. สูติบัตร : สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book Bank: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆ: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์:ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงิน (Bank Guarantee): ระบุชื่อผู้สมัครอวีซ่า และชื่อผู้เป็นสปอนเซอร์
 4. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 5. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน(Cover Letter): เพื่อแสดงความยินยอมและความประสงค์ที่ผู้เป็นสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ พร้อมลายเซ็น (ทางWorldEDจะช่วยเขียนให้)
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

 1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษให้ครบถ้วน
 2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  • VAF9: กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น ประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้นรวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครอง กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm )
  • เพื่อง่ายแก่พิจารณาการให้วีซ่านักเรียนจะต้องตอบคำถามในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลทำให้ดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้
 3. การทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อการยื่นเอกสาร
  • ปริ้นเอกสารยืนยันการนัดหมาย และแนบพร้อมกับเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าด้วย
  • ผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารตามวันที่ได้นัดหมายไว้ และจะต้องไปถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัดประมาณ 10 นาที
 4. การยื่นเอกสารขอวีซ่านักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VSF Global ประเทศไทย)
  ที่อยู่ เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า เวลารับหนังสือเดินทางคืน
  ชั้น 28 อาคารเดอะ เทรนดี้
  ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  08:30-15:00
  วันเสาร์ 08:00-12.00
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  15:00-16:30
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 5. ระยะเวลาในการพิจารณาการให้วีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
  • เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษจะใช้ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์) และอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี
  • เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารแปลตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
  • ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เอกสารตัวจริงและหนังสือเดินทาง (Passport) จะถูกเก็บไว้ที่สถานทูตจนกระทั่งทราบผลวีซ่า และเอกสารทั้งหมดจะถูกคืนให้กับผู้สมัครขอวีซ่าในวันที่มารับเอกสาร
 6. การติดตามผลวีซ่า (Track your application)
  • ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์แจ้งว่าผลการพิจารณาวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถไปรับพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆคืนได้
  • สามารถติดตามผลได้ทาง SMS โดยมีค่าธรรมเนียม 80 บาท
  • การรับหนังสือเดินทาง ท่านสามารถมารับเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ(VSF) หรืออาจจะใช้บริการจัดส่งเอกสารหนังสือเดินทางกลับตามที่อยู่ของท่าน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม
   • สถานทูตอังกฤษจะส่งเอกสารวีซ่าและหนังสือเดินทางของท่านกลับมาที่ศูนย์ยื่นคำร้อง ท่านสามารถมารับเอกสารวีซ่าได้ศูนย์ยื่นคำร้อง (VSF) ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
   • ท่านสามารถให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางแทนได้และจะต้องนำเอกสาร ดังต่อไปนี้ มาแสดงในการรับด้วย
    • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่เป็นหลักฐานในการสมัคร
    • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนบพร้อมใบเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่นขอวีซ่า
    • หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของหนังสือเดินทางเพื่อมอบหมายให้บุคคลนั้นมารับหนังสือเดินทางแทน โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ให้ชัดเจน
    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจการมารับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

 1. ตัวอย่างรูปถ่าย: ขนาด 2นิ้ว หรือ 35 x 45 มม. จำนวน 1 ใบถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่

  uk003

  - พื้นหลังควรเป็นสีขาว
  - รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง
  - กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
  - รูปถ่ายต้องมีขนาด 3.5ซ.ม.x4.5ซ.ม.(กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)
  - รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนา ของชาตินั้นๆ

 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่านในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

  การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “British Embassy Bangkok” หรือ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร”

 3. ข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis -TB)

  ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคจะกระทำได้โดยการเอ็กซ์เรย์ปอด
  การทำนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจเชื้อวัณโรค สามารถติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  - อาคารเกษมกิจ ชั้น8 120 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3)
  - ศูนย์ IOM เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)
  - โทร:02-234-7950-5
  - โทรสาร:02-234-7956 ,02-234-7956
  - อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int

  โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  - หนังสือเดินทาง(พร้อมสำเนา 2 ชุด)
  - บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 2 ชุด)
  - รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
  - ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรค 3,300 บาทต่อท่าน(ชำระด้วยเงินสดเมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)

  ขั้นตอนการตรวจวัณโรค
  1. ลงทะเบียนที่ IOM เวลา 9.00-12.00 น.
  2. X-ray ทรวงอกที่โรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง
  3. นำผลกลับมาออกใบรับรองที่สำนักงาน IOM สามารถออกใบรับรองได้ในวันเดียว (ในกรณีที่ผลการ X-rayไม่มีปัญหา)
  5. ในกรณีที่ผล X-ray พบความผิดปกติ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะ ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 3-4 วัน และในกรณีที่มีผลที่ผิดปกติใดๆ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเพาะเชื้อเสมหะอีก ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 8 สัปดาห์ หรือนานกว่า และท่านจะต้องมารับผลด้วยตัวเองที่ IOM

  ท่านจะต้องได้รับการตรวจจากคลินิกที่ได้รับการรับรองตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
  1. โรงพยาบาลพญาไท 2 (BTS สนามเป้า)

  - 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  - โทรศัพท์ (02)-617-2444

  2. โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (BTS เพลินจิต)

  - 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand
  - โทรศัพท์ (02)-667-1000

  ท่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
  - ถือหนังสือเดินทางทูต หรือ เป็นผู้ที่เคยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
  - ผู้ที่เคยตรวจTBแล้วไปพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร และกลับมาเมืองไทยไม่เกิน 6 เดือน

 4. ศูนย์ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ บริษัทวีเอฟเอสโกลบอลประเทศไทย

  วีเอฟเอสโกลบอลในประเทศไทยทำงานร่วมกับยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีในประเทศไทยที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร
  วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคล
  คำขอวีซ่าจะถูกดำเนินการและพิจารณาโดยคณะทำงานของยูเคบอร์เดอร์เอเจนซี เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนใดใดในผลของคำขอวีซ่า วีเอฟเอสจะช่วยเหลือท่านในขั้นตอนการยื่นวีซ่า ทางบริษัทไม่สามารถแจ้งว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่

 5. สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
  ที่อยู่: 14 ถนนวิทยุลุมพินี, ปทุมวันกรุงเทพ 10330
  Phone: +66 (0) 2 305 8333 (หมายเหตุ: โทรศัพท์หมายเลขนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านวีซ่าได้)
  Fax: +66 (0) 2255 9278
  Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk/
  เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00 - 08:00 / 12:45 - 16:30
  วันศุกร์: 08:00 - 13:00
  ฝ่ายวีซ่า: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 07:30 - 09:30
  วันศุกร์: 07:30 - 10:30
  ฝ่ายกงสุล: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00 - 11:00
  วันศุกร์: 08:00 - 11:00
  รับเอกสาร: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 14:00 - 15:00
  วันศุกร์: 11:00 - 12:00
  อีเมลล์: ConsularEnquiriesBangkok@fco.gov.uk
  ข้อมูลวีซ่า: info.ukth@vfshelpline.com
  ข้อมูลการค้า: ukti.bangkok@fco.gov.uk
  ข้อมูลทั่วไป: Info.Bangkok@fco.gov.uk
  โทรสาร: +66 (0) 2 305 8372, ฝ่ายการเมือง
  +66 (0) 2 255 8619, ฝ่ายการค้า
  +66 (0) 2 255 9278, ฝ่ายบริหาร
  +66 (0) 2 255 6051, ฝ่ายกงสุล
  +66 (0) 2 254 9579, ฝ่ายวีซ่า
 6. การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (การสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและการถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า)
  • การยื่นขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร ได้เริ่มใช้วิธีการตรวจเอกลักษณ์โดยระบบไบโอเมตริก เพื่อปกป้องเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร และเพื่อต่อต้านการใช้วีซ่าปลอม รวมถึงการการใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองและการลี้ภัยในทางที่ผิด

ข้อมูลอ้างอิง

 1. สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th
 2. UK Border Agency
  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/contact/complaints/?langname=null
 3. VSF Global in Thailand
  http://www.vfs-uk-th.com/

แผนที่: ศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ บริษัทวีเอฟเอสโกลบอลประเทศไทย

แผนที่: องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM)

uk005