เตรียมสอบเอ็นทรานซ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้าระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

เนื้อหาของหลักสูตร

Idioms

สำนวนที่ใช้สอบ O-NET, GAT, CU-TEP และ TU-GET มีภาพประกอบ และตัวอย่างขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น

Paragraph Reading

สอนการอ่านและการตีความหมาย รวมถึงสำนวนที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคแต่ละย่อหน้า

Error Identification

สอนเทคนิคการหาจุดผิดพลาดในประโยค ไม่ว่าจะเป็น Grammar การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค

O-NET

วิเคราะห์และเตรียมพร้อมตะลุยข้อสอบ O-NET แบบเร่งรัด

GAT

วิเคราะห์และเตรียมพร้อมตะลุยข้อสอบ GAT แบบเร่งรัด

B-GAT

วิเคราะห์และเตรียมพร้อมตะลุยข้อสอบ B-GAT แบบเร่งรัด

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 260 ชั่วโมง*
ราคา 25,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน