เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT

หลักสูตรที่คลอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวในการทำข้อสอบ TOEFL, IELTS และ SAT เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

เนื้อหาของหลักสูตร

Vocabulary Through Central Ideas

สอนคำศัพท์ที่ใช้ในระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ทำให้การจำศัพท์เป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 ผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถเรียนได้เช่นกัน

English Structure Analysis

ปูพื้นฐาน Grammar, Vocab, Reading เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือนักเรียนระดับ ม.ต้น

Error Identification

สอนเทคนิคการหาจุดผิดพลาดในประโยค ไม่ว่าจะเป็น Grammar การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค

Paragraph Reading

สอนการอ่านและการตีความหมาย รวมถึงสำนวนที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคแต่ละย่อหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการอ่านและเขียนหรือนักเรียน ม.4 - ม.6

Idiom

สำนวนที่ใช้สอบเข้าเตรียมอุดม O-NET, GAT, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL มีภาพประกอบ และตัวอย่างขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น

TOEFL, IELTS หรือ SAT

วิเคราะห์และตะลุยข้อสอบแบบเร่งรัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนสอบไปใช้ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ภาคอินเตอร์ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 300 ชั่วโมง*
ราคา 30,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน