หลักสูตรโครงสร้างภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English Structure)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และต้องการที่จะต่อยอดความรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และยังเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย

เนื้อหาของหลักสูตร

Words Come in Families

คำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์ (Family Roots) เดียวกัน ครอบคลุมศัพท์ทุกระดับ แต่ไม่ถึงระดับสูงมาก เข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ

English Structure

เนื้อหาสาระพื้นฐานเรียบเรียงจากข้อสอบบังคับชั้นมัธยมปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือนักเรียนระดับ ม.3 ถึง ม.6

Paragraph Reading

การอ่าน การตีความหมาย หรือเป็นนัย รวมถึงสำนวนที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคแต่ละย่อหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการอ่านและเขียน หรือนักเรียน ม.4 ถึง ม.6

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 160 ชั่วโมง*
ราคา 19,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน