หลักสูตรโครงสร้างภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Introduction to English Structure)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับชาวต่างชาติ

เนื้อหาของหลักสูตร

Vocabulary Synonyms in Context

เน้นการสอนคำศัพท์ และคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียง ในการใช้ทดแทนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและนักเรียนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย

Practice & Progress

ปูพื้นฐาน Grammar, Vocab, Reading เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือนักเรียนระดับ ม.ต้น

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 80 ชั่วโมง*
ราคา 12,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน