สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ (English School)

การเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เป็นการส่งผลดีต่อนักเรียนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนต่อในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และยังสามารถนำมาใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ แต่ละโรงเรียนจะจัดสอบก่อนเข้าเรียนตามระดับชั้น เพื่อให้ตรงตามทักษะทางด้านภาษาของนักเรียนแต่ละคน โดยนักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆที่มีความรู้ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ สามารถพูดคุยโดยไม่เขินอาย และกล้าแสดงออกมากขึ้น อีกทั้งยังให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หรือหลักสูตรภาษากึ่งเข้มข้น (General English)

หลักสูตรเบื้องต้นที่ช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมสากล เรียนแบบเป็นกันเอง ซึ่งอาจเรียนในช่วงเช้า ทำกิจกรรมในช่วงบ่าย ทั้งกิจกรรมนอกโรงเรียนและในโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น หรือหลักสูตรแบบมาตรฐาน (Intensive English)

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและแม่นยำในการเรียนรู้การใช้ภาษา ให้เกิดพัฒนาการและทักษะทางภาษาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเชิงวิชาการ (Academic English / English for Academic Purposes)

หลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถาพแวดล้อมทางด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเชิงวิชาการ ในบางโรงเรียนเมื่อจบหลักสูตรการเรียน จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทันที

หลักสูตรภาษาสำหรับเด็ก (Summer Course)

หลักสูตรสำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน จะได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันนอกห้องเรียน โดยจะมีการเรียนการสอน พร้อมทั้งกิจกรรมในช่วงวันหยุด หรือช่วงหลังเลิกเรียน สามารถเลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทต่างๆ การพบปะกับเพื่อนต่างชั้นเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่น (Host family)

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ทั้งคำศัพท์ สำนวนทางธุรกิจ รูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆในธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว (Academic Year)

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา 5 หรือ 9 เดือน ซึ่งจะเรียนเป็นภาคการศึกษา ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติมากมาย โดยหลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักเรียนปรับตัวให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Programs)

หลักสูตรที่นักเรียน สามารถเลือกเน้นการเรียนเฉพาะด้านที่สนใจ โดยมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกในแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร ซึ่งหลังจบหลักสูตรจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน

หลักสูตรเรียนและทำงาน หรือฝึกงาน (Work and Study / Internship)

หลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งจากในห้องเรียนและการทำงาน หรือฝึกงานจากสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีหลากหลายวิชาชีพให้เลือก ทั้งแบบรับค่าตอบแทน และไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยโรงเรียนสามารถเป็นผู้จัดหางานให้ตามแต่ความต้องการของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก พนักงานธุรการ เป็นต้น การเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีการเตรียมความพร้อมในด้านการสัมภาษณ์งาน (Interview Skills) การเขียน (Writing) ทักษะการสื่อสาร และการตอบคำถามต่างๆ

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

เน้นการเรียนและเข้าใจภาษาอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งทักษะและกลยุทธ์การสอบ ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การฝึกทำข้อสอบ การเรียนรู้โครงสร้างคำศัพท์ การฟังและอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆ การเขียนเรียงความ และการพูด นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนผู้มีประสบการณ์ และศึกษาจากคู่มือการเรียนที่มีความทันสมัย ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย รวมถึงสถาบันการศึกษาบางแห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยจะได้เรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเรียนรู้โครงสร้างคำศัพท์ การฟังและอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆ การเขียนเรียงความ และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ หรือสายอาชีพ

หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ GMAT เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร MBA ในสหรัฐอเมริกา โดยมีการฝึกหัดทำข้อสอบ และการฝึกทักษะเชิงปฎิบัติ

หลักสูตรเตรียมสอบ GRE (Graduate Record Examination)

สำหรับนักเรียน ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะด้าน Verbal กลยุทธ์และการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing)

หลักสูตรเตรียมสอบ USMLE

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเป็นแพทย์ในอเมริกา จะต้องสอบ United States Medical License Examination (USMLE) โดยในการเรียนจะมีการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของอเมริกา