ILSC Language Schools

ILSC Language Schools เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยปณิธานที่ว่านักเรียนจะมีแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ตรงกับความสนใจส่วนตัวของนักเรียน จึงทำให้สถาบัน ILSC พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกว่า 60 วิชาและโปรแกรมให้นักเรียนได้มีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
นอกจากนี้อาจารย์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีของสถาบัน ILSC ต้องเป็นเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการอบรมและการรับรองคุณวุฒิในการสอนภาษา และมีประสบการณ์ในการสอนภาษามาก่อน ทั้งนี้คุณภาพของอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปอีกด้วย

หลักสูตรภาษาของ ILSC มีดังนี้

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส (Core English/French Programs) หลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสของสถาบัน ILSC จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่างๆด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการสื่อสาร (ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน) ทักษะทางวิชาการและการเตรียมสอบ (ติว TOEFL, ติว IELTS, ติว TOEIC, ติวโทอิค) ทักษะทางด้านธุรกิจ ทักษะทางด้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น
  • หลักสูตร Work Experience Program (WEP) หลักสูตร WEP เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาด้วยการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเข้มข้น กับการฝึกฝนภาษาด้วยการทำงานกับบริษัทท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะเริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาฝรั่งเศสผ่านวิชาต่างๆที่มีให้เลือกหลากหลาย เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้ถึงระดับที่ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เตรียมความพร้อมในการทำงานต่างๆ เช่น การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing) ทักษะการสัมภาษณ์งาน (Interview Skills) หรือ Job Opportunities & Business Success (JOBS) เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนหาง่ายได้ง่ายขึ้นในตลาดแรงงานปัจจุบัน หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะได้ลองทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในการทำงานจริงในองค์กร และเก็บประสบการณ์การทำงาน นักเรียนสามารถหางานในแวดวงต่างๆมากมาย เช่นการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality) งานค้าปลีกและธุรการ (Retail and Administration) ตำแหน่งแรกเริ่มโดยทั่วไปมีตั้งแต่พนักงานบริการลูกค้า และพนักงานธุรการเป็นต้น
  • หลักสูตร Volunteer Internship Program (VIP) หลักสูตร VIP เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบซึ่งผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส เข้ากับการฝึกงานในบริษัท นักเรียนจะได้ทำงานในองค์กรที่ตรงกับความสนใจ ประสบการณ์การทำงานเดิม และพื้นการศึกษา ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้สมบูรณ์แบบผ่านสถานการณ์จริง และยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ทางอาชีพที่ประเมินค่ามิได้ลงในประวัติการทำงานของนักเรียนอีกด้วย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate and Mastery Programs) นักเรียนของ ILSC สามารถเลือกเน้นการเรียนในด้านเฉพาะที่สนใจ เพื่อได้รับประกาศนียบัตรได้ด้านนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาในรายวิชาที่กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนีบัตร ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถเจียระไนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในด้านที่นักเรียนสนใจ หรือตรงกับเป้าหมายทางอาชีพในอนาคต
  • หลักสูตรอบรมอาจารย์ (Teacher Training Programs) หลักสูตรอบรมอาจารย์ของ ILSC ประกอบด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบไว้อย่างหลากหลายเพื่อเติมเต็มแผนในอนาคต พร้อมกับออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรืออนุปริญญา (Diploma) ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร TYL Certificate (Teaching Young Learners) อนุปริญญา TESOL-TYL ประกาศนียบัตร TESOL TKT ประกาศนียบัตร Certificate IV in TESOL ประกาศนียบัตร TESOL Business และอนุปริญญา TESOL, CELTA และ CEFLE เป็นต้น
  • หลักสูตรเยาวชน (Youth Programs) หลักสูตรเยาวชนของ ILSC คือโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ถึง 17 ปี เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และสนุกสนาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนภาษา 17-20 คาบเรียนต่อสัปดาห์ในภาคเช้า ทำกิจกรรมในภาคบ่าย และการท่องเที่ยวเต็มวันในทุกวันเสาร์ นอกจากนี้ครอบครัวโฮมสเตย์ (Homestay Family) ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดียังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาตลอดเวลาทั้งตอนเช้า กลางวัน และกลางคืน
  • หลักสูตร University Pathway หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน และช่วยให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวันเริ่มหลักสูตรนักเรียนจะได้รับคำปรึกษา วัดระดับภาษาอังกฤษ และพูดคุยเกี่ยวกับความใฝ่ฝันในการทำงานและการศึกษาในอนาคตกับที่ปรึกษาด้านวิชาการของ ILSC เพื่อที่จะจัดตารางการเรียนการสอนโดยพื้นฐานของระดับภาษา ความต้องการ และความสนใจของนักเรียน ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการวัดพัฒนาการเพื่อความมั่นใจในความสำเร็จของนักเรียนอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมด้วยพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ศูนย์ต่างๆของ ILSC ได้แก่

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (Vancouver, Canada)

เมืองแวนคูเวอร์ประกอบด้วยชายหาด สวนสาธารณะ และภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ ถือเป็นเมืองที่สามารถเล่นสกี ตีกอล์ฟ ปีนเขา และพายเรือได้ครบในเมืองเดียว ด้วยความปลอดภัยและสงบของแวนคูเวอร์ เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เมืองโตรอนโตได้รับการขนานนามว่าเป็น “The World Within a City” ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมในเมืองนี้ โตรอนโตตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบออนทาริโอ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาที่เพียบพร้อมไปด้วยความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความพร้อมทุกด้าน

เมืองมอนทรีออลถือเป็นเมืองที่พูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดของโลกรองจากกรุงปารีส ผสมผสานวัฒนธรรมยุโรปเข้ากับความเป็นมิตรของชาวแคนาดาเป็นอย่างดี เมืองมอนทรีออลเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันทางด้านศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มากมาย

เมืองบริสเบนถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย มีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี และผู้คนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ถือเป็นเมืองที่ปลอดภัย และมีไลฟ์สไตล์ที่น่าดึงดูด เต็มไปด้วยสีสัน ดนตรี และร้านอาหารมากมาย

เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (Sydney, Australia)

เมืองซิดนีย์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ประกอบด้วยท่าเรือที่สวยงาม โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) อันเลื่องชื่อของโลก และร้านรวง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมายให้แวะชม

เมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรม ถือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันความบันเทิง แฟชั่นระดับโลก กีฬา และแหล่งช็อปปิ้งมากมาย สิ่งที่สำคัญและขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็คือ กาแฟ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ถ้าได้มาเยือนเมลเบิร์นแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟของที่นี้ ถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เมลเบิร์นจึงถูกโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

เมืองแอดิเลดเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับความนิยมในการมาเรียนมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง ตัวเมืองตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของชายหาดที่สวยงาม สภาพบ้านเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ระดับโลกอีกด้วย

เมืองนิวเดลีเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับความโบราณดั้งเดิมของวัฒนธรรมอินเดีย ประกอบด้วยอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากมาย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย สีสันบันเทิง อาหารการกิน และการช็อปปิ้งที่ดีเยี่ยมพบได้ที่เมืองหลวงของประเทศอินเดียแห่งนี้